Laser 2-w-1 STIHL – uchwyt do pilarki

Uchwyt do Lasera 2-w-1 STIHL

Uchwyt 1130 – do MS 170, MS 180
Uchwyt 1139 – do MS 171, MS 181, MS 211
Uchwyt 1127 – do MS 290, MS 310, MS 390
Uchwyt 1143 – do MS 231, MS 241, MS 251 (bez wersji VW)
Uchwyt 1121 – do MS 260 (bez wersji VW)
Uchwyt 1141 – do MS 261, MS 271, MS 291 (bez wersji VW)
Uchwyt 1144 – do MS 661 C-M